Plán práce Klubu kaktusárov Košice pre rok 2016

Základnou jednotkou Klubu kaktusárov je členská schôdza. Činnosť Klubu riadi trojčlenný výbor zvolený na výročnej členskej schôdzi na čele s predsedom. Tento návrh plánu činnosti doplní nový výbor o pripomienky z výročnej členskej schôdze.

Klub bude naďalej svoju činnosť zakladať na spolupráci s hlavným patrónom – Botanickou záhradou UPJŠ. Prejaví sa to v poskytovaní priestorových možností pre činnosť Klubu a v konaní spoločných akcií Dni otvorených dverí a výstavy „Pichľavá krása exotických krajín“. Botanická záhrada poskytne členom Klubu prebytky výsevného materiálu a rastlín podľa dohody. Botanická záhrada UPJŠ umožní Klubu využitie svojich priestorov a zariadení na konanie členských schôdzí a prednášok. Členovia Klubu budú obojstranne spolupracovať s pracovníkmi Botanickej záhrady pri získavaní pestovateľských materiálov.


Základné body ročného plánu:

- členské schôdze raz mesačne doplnené tombolou prípadne dražbou prebytkov a riešením aktuálnych problémov pestovania kaktusov a sukulentov a termínovníka akcií
- 2 až 3 prednášky o poznatkoch z expedícií a z pestovania
- 13.5. jarný a v októbri jesenný Deň otvorených dverí BZ doplnené o predaj prebytkov členov Klubu – 10% zisku z predaja ide do pokladne Klubu
- 15.-24.4. Výstava „Pichľavá krása exotických rastlín“ doplnená o poradenskú službu a predaj prebytkov – 10% zo zisku z predaja ide do pokladnice Klubu
- 3-dňový zájazd do zbierok v Českej republike
- 2 jednodňové zájazdy na akcie alebo do zbierok v Slovenskej republike
- Obnovenie činnosti klubovej webovej stránky
- Pravidelné informovanie o činnosti Klubu na sieti Facebook, v časopisoch Kaktusy a Cactaceae, v tlači a RTVS
- Zamykanie sezóny: guláš-párty v jednej úspešnej zbierke